2008Ročník 64Číslo 3-4

Analýza kvazilineárních elektrických obvodů v periodickém ustáleném stavu
Daniel Mayer, s. 1-4

Abstrakt - V článku je vymezena třída nelineárních obvodů, jejichž jisté významné vlastnosti se kvalitativně shodují s vlastnostmi obvodu linearizovaného. Tyto obvody nazýváme kvazilineární. Je formulována metoda pro určení ustáleného stavu kvazilineárního obvodu s periodickými zdroji.


Charakteristiky RTS šumu v tranzistorech MOSFET
Jan Pavelka, Josef Šikula, Munecazu Tocano, Masato Toita, s. 5-8

Abstrakt - Nízkofrekvenční šum v tranzistorech MOSFET je tvořen především složkami šumu typu 1/f a RTS. Článek se zabývá analýzou jejich závislosti na rozměrech kanálu a počtu nosičů náboje v něm a dále vlivu intenzity elektrického pole v kanálu na amplitudu RTS šumu. Na základě měření časové závislosti šumového napětí v širokém rozmezí teplot byly dále určeny základní parametry pastí.


Proudová diferenční jednotka s transkonduktančním operačním zesilovačem
Jiří Vávra, Dalibor Biolek, s. 9-13

Abstrakt - V článku je popsána proudová diferenční jednotka CDU (Current Differencing Unit), která je součástí aktivních prvků typu CDBA (Current Differencing Buffered Amplifier) a CDTA (Current Differencing Transconductance Amplifier). Jednotka je sestavena z dvojice uzemněných rezistorů a jednoho OTA (Operational Transconductance Amplifier). Charakteristiky CDU jsou ověřeny PSPICE simulací.


Stanovení transportních a elektrických charakteristik solárních článků
Robert Macků, Pavel Koktavý, s. 14-18

Abstrakt - Tento článek stručně popíše výsledky studia monokrystalických solárních článků vyráběných difúzní technologií. Studium je zaměřené na nedestruktivní testování těchto článků s využitím šumové diagnostiky v propustném i závěrném směru. Tato oblast výzkumu je relativně velmi složitá, a proto byla věnována nemalá pozornost stanovení transportních procesů vedení proudu, určení teplotních závislostí a důležitých parametrů jako například sériových a paralelních odporů. Pro účely této charakterizace byl využit kryogenický měřící systém, který umožňuje sledovat chování vzorků ve velmi širokém rozsahu teplot.


Komprese obrazu pomocí algoritmu SPIHT
Petra Lambertová, Jan Malý, s. 19-23

Abstrakt - Tento článek popisuje metodu ztrátové komprese obrazu, která využívá diskrétní vlnkovou transformaci, založenou na bance filtrů, a kódovací schéma SPIHT, které je použito ke kódování koeficientů vlnkové transformace. SPIHT algoritmus je vektorová kvantizační metoda s malým výstupním tokem dat. Dostatečný prostor je věnován jak popisu dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace, tak samotnému kódovacímu algoritmu.


Nekonvenční zdroje elektrické energie - vibrační minigenerátor
Pavel Fiala, Tomáš Jirků, s. 24-28

Abstrakt - Článek představuje výsledky analýzy vibračního generátoru. Vibrační generátor může být použit pro napájení nezávislých elektrických zařízení v různých oblastech průmyslových aplikací. Mohou to být například doprava, elektronika, speciální stroje nebo robotika. Předložený design obsahuje magnetické tlumení pohybu jádra. Řešení bylo numericky interpretováno a bylo ukázáno, že je možné dosáhnout významně vyššího výstupního napětí generátoru, než se zařízeními, experimentálně navrženými [1].


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Nelineární obvody a systémy s chaotickým chováním
Milan Štork, Josef Hrušák, Daniel Mayer, s. P1-P5

Abstrakt - Chaos znamená nepředvídatelnost chování reálného systému, např. počasí, vařící vody nebo srdeční frekvence. Studium podobných jevů je vedeno snahou o proniknutí k podstatě chaosu. Cílem je zejména hlubší pochopení principů vzniku chaosu a struktury tzv. „chaotických systémů“. V článku jsou vyšetřovány vlastnosti jednoduchých nelineárních obvodů s chaotickým chováním a jejich realizací. Ve druhé části je prezentována nová metoda analýzy chaotických oscilací, založená na pojmu energie stavového prostoru.


Zprávy a oznámení

STO10 - Seminář Teorie Obvodů
Dalibor Biolek, s. P16


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.