2008Ročník 64Číslo 1-2

Elektrické solitony na nelineárním přenosovém vedení
Juraj Valsa, s. 1-5

Abstrakt - Článek je věnován problematice šíření vln po nelineárním přenosovém vedení a podmínkám vzniku solitérních vln s konstantním tvarem, tzv. solitonů. Jednotlivé typické vlastnosti takových vln jsou ilustrovány pomocí matematických simulací distribuovaného modelu vedení.


Videofiltry s komerčními transkonduktory
Dalibor Biolek, Zdeněk Kolka, Viera Biolková, Mahmoud Shaktour, s. 6-10

Abstrakt - V článku jsou popsány některé možnosti syntézy plovoucích induktorů s využitím komerčních proudových konvejorů CCII+, které jsou využívány jako jednovstupové jednovýstupové prvky OTA (Operational Transconductance Amplifiers). Tyto bloky jsou pak použity ke konstrukci aktivních videofiltrů, které simulují pasivní příčkové filtry LC s nízkými citlivostmi. Princip je ověřen na příkladu dolní propusti 5. řádu dle Feistel-Unbehauenovy aproximace s extrémně plochou charakteristikou skupinového zpoždění.


Datové přenosy pro telemetrické systémy po silnoproudých vedeních
Jiří Mišurec, s. 11-14

Abstrakt - Příspěvek ukazuje možnosti a určité problémy komunikace po silnoproudých vedeních pro dálkový automatizovaný sběr dat. Systémy datové komunikace po silnoproudých vedeních se v současnosti dynamicky rozvíjejí a potřeba dálkových odečtů se stále zvyšuje. PLC se nabízí jako další možná technologie přenosu dat pro telemetrické systémy. Dálkový odečet údajů měřičů je v současnosti nutností, vyplývající ze zákona. PLC se jeví jako alternativní technologie přenosu dat. Příspěvek vymezuje oblast použití systémů PLC a ukazuje některé problémové oblasti této technologie.


Fyzikální modelování mechatronických pohonů v programu SNAP
Jaroslav Kalous, s. 15-20

Abstrakt - Příspěvek je věnován možnosti fyzikálního modelování elektrických pohonů a jejich analýz v prostředí programu SNAP, zejména při výuce odborníků mechatronického a pohonářského zaměření.


Zařízení pro výzkum optických vlastností fotochromních materiálů ve vícevrstvých strukturách
V. V. Kijko, A. B. Jegorov, A. A. Dunajev, V. A. Baračevskij, M. M. Krajuškin, Luboš Vojtěch, s. 21-24

Abstrakt - Bylo vytvořeno zařízení pro výzkum procesů záznamu, mazání a čtení optických informací, zaznamenávaných do fotochromních materiálů, určených pro vytváření vícevrstvých reverzních optických disků s velmi vysokou informační kapacitou. Byly posouzeny funkční možnosti vyvinutého zařízení. Byly provedeny experimentální výzkumy vzorku vyvinutého fotochromního materiálu a byla naznačena perspektiva jeho dalšího použití.


Podrobný a úplný popis skinefektu
Miloslav Košek, Martin Truhlář, Aleš Richter, s. 25-28

Abstrakt - Článek se zabývá analytickým komplexním řešením kvazistacionárních Maxwellových rovnic pro skinefekt při harmonickém buzení. Poněvadž se uvažuje komplexní útlumová konstanta, řešení pro vrstvu ukazuje, že malý proud ve vnitřní části vodiče může téci opačným směrem, což se v běžném popisu jevu neuvádí. Jsou uvedeny typické málo očekávané výsledky a je naznačena možnost jejich ověření. Také se diskutuje dopad na teorii obvodů.


Nestandardní aproximace pro filtry na bázi DE algoritmů
Pravoslav Martinek, Daša Tichá, s. 29-32

Abstrakt - V článku je popsána nová metoda pro nestandardní aproximace filtrů, založená na využití diferenčních evolučních algoritmů. Metoda dovoluje efektivně aproximovat i složité požadavky na průběh útlumu a je svým charakterem multikriteriální, tj. umožňuje současně respektovat i požadavky na skupinové zpoždění, případně i na jiné parametry filtru. Na rozdíl od konvenčních iteračních metod není citlivá na nastavení počátečních podmínek. Použití navržené metody je demonstrováno na několika ukázkách.


Simulace přechodových dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží
Jarmila Dědková, Miloslav Steinbauer, Radim Kadlec, s. 33-36

Abstrakt - V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace, důležité například při návrhu nových typů vedení.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Ukládání a načítání dat v prostředí MATLAB
Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar, s. P1-P12

Abstrakt - Článek je věnován problematice ukládání a načítání číslicových dat na disk, resp. z disku počítače v prostředí MATLAB®. Jsou uvedeny základní možnosti načítání a ukládání dat, jejich vlastnosti a odlišnosti. Čtenář je veden k praktickému vyzkoušení všech uváděných postupů a technik. Zvláštní pozornost je věnována volbě příslušného příkazu a jsou diskutovány otázky formátů datových souborů. Obě hlavní možnosti práce s datovými soubory, tedy ruční programování i použití interaktivních prostředí jsou rozebrány. Stručně jsou zmíněny možnosti vzdáleného přístupu ke složkám a technologie DDE v prostředí OS Windows®.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.