2007Ročník 63Číslo 3-4

AMEX - programovací prostředek pro automatizovaná měření v experimentální praxi
Miroslav Talpa, s. 1-4

Abstrakt - Článek je zaměřený na problematiku automatizovaných měření operativního charakteru s využitím původního programovacího prostředku Amex, který umožňuje ovládat měřidla z listu MS-Excel za pomoci jazyka T. Možnosti programovacího prostředku jsou demonstrovány na vzorovém příkladu měření převodové charakteristiky převodníku napětí-frekvence.


Implementácia diskrétnej waveletovej transformácie v štandarde JPEG - 2000
Jozef Zavacký, Ján Mihalík, Iveta Gladišová, s. 5-9

Abstrakt - Článok sa zaoberá implementáciou diskrétnej waveletovej transformácie (DWT) digitálneho obrazu, ktorá sa používa v štandardnom obrazovom kodeku JPEG-2000. Navrhuje lifting metódu implementácie DWT s použitím biortogonálnych filtrov (5,3) a (9,7) s nepárnymi dlžkami impulzných charakteristík, ktoré sa líšia o nepárny násobok dvoch. Vykonaná bola implementácia priamej a inverznej 2RDWT pomocou lifting metódy pre digitálny obraz Leny s rastrom 256x256 op na prvej, druhej a tretej úrovni. Vypočítaná bola stredná kvadratická chyba (MSE) a subpásmový zisk G. Z dosiahnutých experimentálnych výsledkov vyplýva, že vypočítané MSE aj G sú menšie v prípade banky filtrov (5,3) v porovnaní s bankou filtrov (9,7), pričom ich hodnoty narastajú s počtom úrovní.


Nové metody posuzování modulačních parametrů rozhlasového vysílání na FM
Pavel Straňák, s. 10-13

Abstrakt - Článek seznamuje s Doporučením CEPT/ERC 54-01 E, které se věnuje novým metodám pro posuzování modulačních parametrů FM vysílání. Uvádí jeho zkrácené znění a soustřeďuje se na praktický dopad doporučení pro provoz FM vysílačů. Probírá změny, ke kterým budou muset přistoupit rozhlasové stanice. Těch se situace dotkne především tím, že nebudou moci nadále používat tak velký výkon modulačního signálu jako v současné době. V některých případech bude nutná výměna modulačního procesoru pro FM vysílání.


K proudovým konvejorům a jejich aplikacím
Tomáš Dostál, Kamil Vrba, s. 14-19

Abstrakt - V tomto článku jsou uvedeny vhodná terminologie, třídění a popis proudových konvejorů. Zaveden je zobecněný n-branový konvejor, jako nástroj pro syntézu obvodů, založené na výběru a modifikaci autonomního obvodu. Prezentováno je několik takovýchto obecných autonomních obvodů, obsahujících různé vícebranové proudové konvejory. Z nich pak vychází návrh ARC oscilátorů a filtrů druhého řádu. To je ilustrováno na několika příkladech.


Fázovací obvody s moderními funkčními bloky
Tomáš Dostál, s. 20-24

Abstrakt - V tomto článku jsou uvedeny všepropustné fázovací aktivní RC filtry různých řádů v proudovém módu, které jsou charakteristické konstantním skupinovým zpožděním a konstantní modulovou charakteristikou. Uvedené filtry jsou založeny na modifikaci známých analogových kanonických struktur s více smyčkami zpětné vazby a s využitím vhodného modelování v grafech signálových toků. Navrženy jsou vhodné implementace těchto struktur, užívajíc transkonduktory s více výstupy a to jak klasické OTA, tak i moderní CDTA. Ověření a ilustrace je provedena na konkrétním fázovacím obvodu 4-tého řádu.


Analýza kmitočtových charakteristik filtrů se spínanými kapacitory v PSPICE
Dalibor Biolek, Viera Biolková, Zdeněk Kolka, s. 25-28

Abstrakt - V článku je popsána metoda přímé AC analýzy idealizovaných obvodů se spínanými kapacitory v programech typu SPICE. Kapacitor je popsán speciálním makroobvodem, jehož matematický model je založen na modifikovaných nábojových rovnicích v rovině z a na teorii ekvivalentních signálů.


Symbolická analýza DC-DC měničů s impulsovou šířkovou modulací
Dalibor Biolek, Viera Biolková, s. 29-32

Abstrakt - V článku je popsán způsob modelování spínačů s impulsovou šířkovou modulací pro symbolickou analýzu DC-DC měničů jak s konstantní, tak i řízenou střídou spínání. Základem jsou známé průměrované modely spínače v NPR (nepřerušovaný proudový režim) podle Vorpériana, které jsou pomocí modifikované metody uzlových napětí implementovány do programu SNAP s cílem analýzy přenosových a imitančních funkcí a zejména přenosových funkcí typu „přenos vstupního napětí“ a „přenos řízení“ v symbolickém a semisymbolickém tvaru, jakož i příslušných kmitočtových charakteristik. Metoda je demonstrována na příkladu analýzy zvyšovacího měniče.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Metody, modely, chyby a nejistoty měření
Zbyněk Růžička, s. P1-P20

Abstrakt - Uvádí se pojmy princip, metoda a postup měření, přehled obecných metod měření, model měření a jeho význam. Je vyložena podstata chyb, jejich klasifikace a vztah k nejistotě. Uvádí se typy standardních nejistot, udávání nejistot měřidel, šíření nejistot a praktické rady pro výpočty včetně řešeného příkladu.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.