2007Ročník 63Číslo 1-2

Případová studie technického návrhu multimediální přístupové sítě
Ondřej Vaněk, s. 1-6

Abstrakt - Článek se zabývá problematikou návrhu multimediální přístupové sítě pomocí širokopásmové přípojky. Hlavní funkcí sítě je provozování multimediálních služeb typu Triple-Play, zahrnující IPTV, VoIP a přístup k širokopásmovému internetu. Je zde diskutováno použití několika přístupových technologií a je doporučeno optimální řešení z hlediska ekonomického i technického – kombinace speciálních typů optických a rádiových technologií. Na případu města Kopřivnice je provedena případová studie takového návrhu.


Interaktivní zemská digitální televize iDTV
Jan Slavík, Jaroslav Hrstka, s. 7-10

Abstrakt - Zemské digitální televizní vysílání přináší řadu výhod provozovatelům sítí i uživatelům televizních služeb. Jednou z důležitých výhod je nabídka nových možností v oblasti poskytování interaktivních služeb. V úvodní časti je stručně popsána historie interaktivity v televizním vysílání. Dále jsou popsány základní principy poskytování interaktivních služeb, jejich klasifikace a základní charakteristiky multimediální domácí platformy MHP. Za závěr jsou shrnuty možnosti rozvoje poskytování interaktivních služeb v sítích pro zemské digitální vysílání a současné překážky v rozvoji těchto služeb v České republice.


Využití fuzzy logiky pro hodnocení technických projektů
Shady Aly, Ivan Vrána, s. 11-15

Abstrakt - Napříč odvětvími a obory se jednotlivci, instituce i státy snaží využít četných grantových programů a soutěží k získání potřebných fondů pro svůj projekt. Pro dosažení cílů grantového programu je ale důležitý výběr nejlepších návrhů projektu. Hodnocení projektu mezi mnoha kandidáty je jedním z typů neurčitých a špatně strukturovaných rozhodovacích problémů. V tomto článku pro zmíněný účel navrhneme 3 fuzzy expertní systémy (FES), využívající fuzzy logiku. Každý z těchto FES odpovídá určitému hlavnímu hledisku pro hodnocení návrhů projektů. Tato tři hlediska a jejich podkritéria se řídí rozpoznanými hodnotícími kritérii Rámcového Programu EU. Navrhovaný postup zdůrazňuje spolehlivost, konzistentnost a modularitu procesu hodnocení výzkumu, což bude užitečné jak v organizování národní či mezinárodní soutěže výzkumných projektů, tak i v řízení výzkumu institucí.


Dynamická optimalizace šířky stereofonní báze pro FM vysílání pomocí digitální technologie
Pavel Straňák, s. 16-19

Abstrakt - Příspěvek pojednává o nové metodě dynamické optimalizace šířky stereofonní báze pro FM rozhlas. Nejprve rozebírá existující stereofonní systém pro FM. Zaměřuje se především na praktické problémy se signály, které nemají optimální poměr M/S (součtového/rozdílového kanálu). Řešení přináší nově vyvinutý algoritmus pro DSP. Algoritmus se aplikuje na stereofonní zvukový signál před stereofonním kodérem. Algoritmus dynamicky optimalizuje poměr M/S a tím zlepšuje efektivní pokrytí obsluhovaného území rozhlasovým signálem. Kód běží na DSP Analog Devices SHARC ADSP 21161.


Videokonferenční systém na bázi Karhunen - Loèveho transformace
Lukáš Fritsch, s. 20-23

Abstrakt - Rozvoj služeb v oblasti přenosu multimediálního obsahu je podporován a podmíněn výkonnějšími výpočetními prostředky, které dovolují používat v oblasti zpracování dat komplikovanější postupy a metody. Příkladem může být dále diskutovaná Karhunenova - Loèveho transformace (KLT), kde je klíčovým úkolem nalezení vlastních čísel a vlastních vektorů matice, jejíž rozměry souvisejí s charakterem řešené úlohy. Tento příspěvek popisuje zajímavou možnost nasazení KLT pro přenos obrazové informace ve videokonferenčních systémech.


Tvorba pseudonáhodných posloupností ze signálů chaotických generátorů
Ivo Veřtát, s. 24-29

Abstrakt - V článku je publikován výsledek práce v oblasti generování pseudonáhodných posloupností ze signálů chaotických generátorů. Pro navrženou metodu vytváření souboru posloupností s nízkou mírou vzájemné korelace jsou prezentovány dosažené výsledky z hlediska spektrálních, korelačních a autokorelačních vlastností. V závěru práce je uvedena krátká poznámka o vlivu aritmetiky numerického řešení na vlastnosti číslicově generovaných chaotických signálů.


Efektivní SPICE analýza ustálených stavů DC - DC měničů typu nábojová pumpa
Dalibor Biolek, Viera Biolková, Zdeněk Kolka, s. 30-34

Abstrakt - V článku je popsána metoda efektivní SPICE analýzy DC-DC převodníků se spínanými kapacitory typu nábojová pumpa. Model spínaného obvodu je sestaven tak, že jeho transientní analýza v rámci části jediné spínací fáze vede k přímému výpočtu charakteristik ustáleného stavu převodníku, jako jsou například zvlnění výstupního napětí, střední hodnoty napětí a proudů, výkony a účinnost.


Recenze

Ezio Biglieri: Coding for wireless channels
Jan Šimša, s. 35


Recenze

Petr Starič, Erik Margan: Wideband Amplifiers
Milan Kejzlar, s. 36


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Obecné základy měření
Zbyněk Růžička, s. P1-P14

Abstrakt - V úvodní části seriálu o teorii a praxi elektrických měření je vymezen pojem měření, tak jak je chápán ve smyslu soudobých publikací a platných norem. Je poukázáno na několik základních typů měření, často v praxi využívaných, a jsou podány jejich charakteristiky. Podrobně jsou diskutovány měřené veličiny, systém měřicích jednotek, používaných v elektrotechnice, a jejich fyzikální realizace ve formě etalonů. Na příkladech je demonstrován způsob správného psaní veličin a jejich hodnot dle platných norem. Je popsáno obecné schéma procesu měření s analýzou významných vlivů na výsledky měření. V závěru je uvedena terminologie jakosti měření z mezinárodně přijatých normativních dokumentů.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Střípky z vývoje elektrotechniky a elektroniky
Václav Žalud, s. P15-P16


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.