2011Ročník 67Číslo 3

Modelování stejnosměrných měničů se dvěma induktory
Jaroslav Kalous, Viera Biolková, Dalibor Biolek, s. 1-9

Abstrakt - Článek je věnován tvorbě nelineárních a linearizovaných průměrovaných matematických a obvodových modelů stejnosměrných měničů se dvěma induktory, známých pod názvy Ćukův měnič a měnič SEPIC, pracujících v nepřerušovaném proudovém režimu (NPR). Užití obvodových modelů je ukázáno v prostředí simulačního programu DYNAST™.


Vysokoteplotní MEMS struktury pro měření koncentrace plynů CO, H2, NOx a uhlovodíků
Jiří Jakovenko, Tibor Lalinský, Miroslav Husák, s. 10-13

Abstrakt - Hlavním cílem prezentované práce je návrh, modelování a charakterizace nových Mikro-Elektro-Mechanických Struktur (MEMS) na bázi GaAs a GaN, které jsou určeny pro vysokoteplotní detektory koncentrace plynů. Navržené systémy mohou detekovat plyny CO, H2, NOx a uhlovodíky. Teplotní a mechanické vlastnosti navržených GaN a GaAs MEMS struktur jsou porovnány s vlastnostmi struktur založených na křemíkových technologiích. Byla navržena nová výrobní MEMS technologie pro volnou strukturu zavěšeného GaN ostrůvku. Provozní teplota struktur na bázi GaN může dosahovat až 1000°C. Navržený technologický postup výroby je vhodný i pro integraci MESFET a HEMT tranzistorů, které mohou být integrovány společně s MEMS strukturami.


Optimalizace polohy piezorezistivních prvků na substrátu pomocí FEM simulací
Pavel Kulha, Adam Bouřa, Miroslav Husák, s. 14-18

Abstrakt - Modelování a simulace mechanických namáhání a deformací je prakticky nezbytné při jakémkoli návrhu nových MEMS struktur. Moderní simulační prostředky tento návrh velmi usnadňují a umožňují optimalizaci nejrůznějších parametrů ještě před vlastní výrobou nové struktury. Tento článek ukazuje příklad optimalizace polohy piezorezistivních prvků na substrátu pro různé typy deformačních převodníků (jednostranně vetknutý nosník a membrána). Modelování struktur bylo provedeno simulátorem využívajícím metodu konečných prvků (FEM). Navržené struktury byly následně vyrobeny a testovány.


Metódy a systémy digitálnej vodotlače v statických obrazoch
Dušan Levický, Zita Klenovičová, Gabriel Bugár, s. 19-26

Abstrakt - Rýchly pokrok v oblasti multimediálnych technológií vytvoril nové možnosti na výrobu nelegálnych kópií a prenos multimédií s nízkymi nákladmi. Digitálna vodotlač je efektívna metóda vhodná na autorizáciu multimédií a zabezpečenie ochrany autorských (vlastníckych) práv. Digitálne multimédia zahrňujúce texty, grafiku, statické obrazy, video, reč a audio sa za posledných 20 rokov s príchodom web technológií, elektronického obchodovania a širokopásmového prístupu domácnosti do Internetu značne rozšírili. Hlavné výhody digitálnych multimédií sú najmä ich efektívne uchovávanie a spracovanie, ako aj ich rýchla a lacná distribúcia. Príspevok prezentuje základnú štruktúru a klasifikáciu metód digitálnej vodotlače v statických obrazoch, ako aj spôsoby vkladania a operácie digitálnych vodoznakov a opisuje najpoužívanejšie oblasti na vloženie vodoznaku do statických obrazov.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Ztrátová komprese videosignálů využívající 3D DCT
Radek Balada, Zbyněk Fedra, s. P1-P6

Abstrakt - Tento článek popisuje kompresní algoritmus, založený na trojrozměrné diskrétní kosinové transformaci (3D DCT), a metodu kvantování jejích koeficientů. 3D DCT je modifikací běžně používané dvourozměrné diskrétní kosinové transformace (2D DCT), rozšířené o rozměr času. V článku je i popis funkci a blokové schéma kodéru a dekodéru. Pro ověření funkčnosti byl vytvořen program v prostředí MATLAB. Experimentální výsledky dokazují, že kompresní algoritmus dokáže zpracovat videosignál s výhodným kompresním poměrem při zachování subjektivně dobré obrazové kvality.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.