2011Ročník 67Číslo 4

Radiační odolnost pikosatelitů
Aleš Voborník, Ivo Veřtát, s. 1-3

Abstrakt - Cílem článku je z praktického hlediska popsat radiační podmínky na nízkých oběžných drahách Země využívaných pro pikosatelity CubeSat, upozornit na nejčastější mylné přístupy radiační ochrany elektroniky pikosatelitů CubeSat a popsat opatření ke zmírnění účinků radiace na pikosatelit PilsenCUBE, který vyvíjíme na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Výběr důležitých elektronických součástek jsme realizovali pomocí radiačních testů, jejichž očekávané i neočekávané výsledky rovněž uvádíme.


Štandardný videokodek H.264/AVC
Ján Mihalík, s. 4-10

Abstrakt - Článok sa venuje medzinárodnému štandardnému videokodeku H.264/AVC s omnoho vyššou kompresiou oproti predchádzajúcim štandardom a s digitálnou reprezentáciou videa pre konverzačné aj nekonverzačné aplikácie. Jadrom tohto štandardu je hybridné kódovanie s pohybovou kompenzáciou, ale so značnými zmenami oproti jeho použitiu v predchádzajúcich štandardoch. Predstavujeme proces jeho kódovania aj dekódovania, včítane deblokujúcej filtrácie a potom aj algoritmy vnútrosnímkovej a medzisnímkovej predikcie, transformácie, kvantovania s indexovaním a entropického kódovania. Nakoniec uvádzame jeho profily aj úrovne a poukazujeme na možné aplikácie.


Optické planární vlnovody z pryskyřice Epoxy Novolak Resin
Václav Prajzler, Oleksei Lyutakov, Tomáš Veselý, Ivan Hüttel, Petr Machač, Vítězslav Jeřábek, s. 11-15

Abstrakt - Příspěvek popisuje návrh, výrobu a vlastnosti optických polymerních vlnovodů. Vlnovody byly navrženy tak, aby pracovaly na vlnových délkách 650 nm a 1310 nm. Realizovány byly na křemíkových substrátech a na substrátech z arsenidu gallia. Jádro vlnovodu tvoří nový typ polymeru Epoxy Novolak Resin. Návrh vlnovodu byl proveden pomocí programu od firmy RSoft, který využívá metodu šíření optického svazku. Vlnovody byly vyráběny metodou odstředivého lití a tvar vlnovodů byl vytvářen pomocí optické litografie. U vlnovodů byl měřen optický útlum metodou dvou délek a nejlepší vlnovody měly optický útlum menší než 1 dB/cm na vlnových délkách 650 nm a 1310 nm.


Referáty

Přehled principů elektrického snímání nízkých tlaků
Radovan Novotný, Jaroslav Kadlec, Radek Kuchta, s. 16-20


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Modelování vícestupňových spínaných stejnosměrných měničů
Jaroslav Kalous, s. P1-P12

Abstrakt - Článek je věnován odvození nelineárních a linearizovaných průměrovaných matematických a obvodových modelů vícestupňových spínaných stejnosměrných měničů, pracujících v nepřerušovaném proudovém režimu (NPR). Praktické užití obvodových modelů je pro případ dvoustupňového zvyšovacího měniče ukázáno v prostředí simulačního programu DYNAST™.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.