2010Ročník 66Číslo 4

Symbolická analýza mechatronických systémů
Jaroslav Kalous, Zdeněk Kolka, Dalibor Biolek, s. 1-7

Abstrakt - Článek popisuje teoretický základ programu pro symbolickou a semisymbolickou analýzu dynamických vlastností mechatronických systémů, zejména neřízených a řízených mechatronických pohonů, blokově orientovaných regulátorů a řídicích elektronických analogových obvodů.


Problematika měření produktů nelineárního zkreslení v nízkofrekvenčních systémech
Jiří Stifter, Jindřich Jansa, s. 8-14

Abstrakt - Článek se zabývá způsobem měření a identifikace produktů nelineárního zkreslení v nf zvukových systémech. Jsou zde diskutovány způsoby ohodnocení možných slyšitelných projevů zkreslení a je zmíněna jejich souvislost s vlastnostmi lidského sluchu. V části zabývající se využitím psychoakustických metod jsou uvedeny dva měřící postupy, které umožňují určit míru rušivých slyšitelných projevů nelineárního zkreslení.


Modelování polarizačních vlastností optického záření v prostředí MATLAB®
Filip Dvořák, Karel Zaplatílek, Lubomír Chylík, s. 15-19

Abstrakt - Článek pojednává o dvou původních aplikacích, vytvořených v prostředí MATLAB, které jsou určené pro modelování polarizačních vlastností optického záření. První aplikace umožňuje modelování polarizačního stavu optického záření a jeho vývoje na Poincaérově kouli. Druhá aplikace je zaměřena na modelování polarizace odrazem. Pro obě aplikace je popsán teoretický úvod. První je zaměřen na odvození vztahů pro popis elipticity, azimutu a prvků Stokesova vektoru. Druhý na popis odpovídajících Fresnelových rovnic, které jsou odvozeny z Muellerovy matice, a které popisují odražené polarizované složky.


Mnohokanálová diskretizácia signálov
Jozef Šuriansky, s. 20-24

Abstrakt - Článok sa zaoberá mnohokanálovou diskretizáciou spojitého signálu x(t) s použitím posunutia, derivácií vstupného signálu a s rozdelením spektra vstupného signálu na pásma. Na základe odvodených mnohokanálových interpolačných radov pre dva a tri kanály bola vykonaná rekonštrukcia vstupného signálu s vyhodnotením výsledkov na základe strednej kvadratickej chyby. Tieto výsledky boli porovnané so strednou kvadratickou chybou pre klasickú (jednokanálovú) diskretizáciu toho istého signálu s následnou interpoláciou.


Modelování prvků automatizovaných měřicích systémů
Miroslav Talpa, s. 25-28

Abstrakt - Článek je zaměřen na problematiku modelování a emulování funkčních jednotek automatizovaných měřicích systémů propojených virtuální sběrnicí v prostředí LabVIEW pro potřeby výuky a technickou praxi.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů
Jaroslav Kalous, Dalibor Biolek, s. P1-P8

Abstrakt - Článek je věnován dvěma metodám modelování elektrických obvodů, založeným na využití všeobecně platného principu zachování energie. Prezentované metody jsou použitelné k odvození matematických modelů elektrických obvodů, pro něž platí Kirchhoffovy zákony. Praktické použití obou metod je ilustrováno na jednoduchém obvodu RLC a na obvodu spínaného stejnosměrného měniče.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.