2012Ročník 68Číslo 4

Linearizace převodní charakteristiky teploměru výstupních plynů leteckého proudového motoru
Josef Bajer, Přemysl Janů, s. 1-4

Abstrakt - V článku je popsána konstrukce jednoduchého inteligentního senzoru, určeného pro měření teploty výstupních plynů leteckého proudového motoru. Vlastní snímání teploty je provedeno termočlánkem typu K, který je svým přípustným rozsahem teplot vhodný pro tuto aplikaci. Dále je v článku popsán způsob převodu vzniklého termoelektrického napětí do digitální podoby s využitím nejmodernějších komerčně dostupných součástek. Výsledná teplota je poskytována prostřednictvím sběrnice CAN a protokolem CANaerospace.


Implementace ZC-CDU pomocí diamantových tranzistorů
Jiří Vávra, s. 5-8

Abstrakt - Tento článek popisuje realizaci rozšířené proudové diferenční jednotky ZC-CDU (Z-Copy Current Differencing Unit) na úrovni integrovaných obvodů, kde se ke konstrukci využívá diamantových tranzistorů. Článek popisuje vlastnosti navržené implementace, které jsou doplněny teoretickými výpočty s analýzou reálných vlivů, počítačovými simulacemi v programu PSpice a také měřením na sestaveném prototypu.


Výpočet ploch hysterezních smyček memristivních, memkapacitních a meminduktivních systémů
Dalibor Biolek, Zdeněk Biolek, Viera Biolková, Zdeněk Kolka, s. 9-13

Abstrakt - Hysterezní smyčka patří k charakteristickým poznávacím znamením tzv. mem-systémů, z nichž k nejznámějším speciálním případům patří memristory. Paměťový efekt systému je určován plochou laloků smyčky, které postupně zanikají při růstu opakovací frekvence budicího signálu. V článku je popsán způsob automatizovaného výpočtu daných ploch v prostředí rozšířeného simulačního programu OrCAD PSpice s využitím speciálních měřicích funkcí postprocesoru PROBE. Užitečnost metody je demonstrována na příkladu analýzy tzv. TiO2 memristoru.


Multimediálny štandard MPEG-7
Ján Mihalík, s. 14-19

Abstrakt - Článok pojednáva o multimediálnom štandarde MPEG-7 pre popis multimediálneho obsahu. V súvislosti s tým uvádzame jeho normatívne komponenty (deskriptory, deskriptorové schémy) ako aj normatívne formáty dané XML dokumentom alebo binárnym vyjadrením. Potom robíme usporiadanie multimediálnych deskriptorových schém (DS) do jednotlivých funkčných skupín a pre tieto popisujeme ich funkciu. Ide o funkčné skupiny DS: základných elementov, manažmentu obsahu, deskripcie štrukturálnych a semantických aspektov obsahu, navigácie a prístupu, organizácie obsahu ako aj užívateľskej interakcie. Nakoniec uvádzame aj jeho možné aplikácie.


Dopisy redakci

Řešení obvodů se spínanými proudy MC-grafem
Bohumil Brtník, s. 20-22


Zprávy a oznámení

Konference RADIOKOMUNIKACE 2012
Olga Müllerová, s. 23-25


Recenze

Nové monografie o systému MATLAB®
Dalibor Biolek, s. 26


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Optimální polynomiální aproximace čárových grafů v prostředí MATLAB®
Karel Zaplatílek, s. P1-P4

Abstrakt - Článek se zabývá aproximacemi tabulkou definovaných průběhů s využitím polynomů, odvozených na základě metody nejmenších čtverců. Jsou zopakovány základní přístupy a popsán způsob výběru optimálního stupně polynomu na základě výpočtu Euklidovských norem reziduí. Klasický postup aproximace je rozšířen na 3D včetně aproximací průmětů zadaného průběhu. Je zmíněn interaktivní způsob aproximace v prostředí MATLAB a nastíněny další možnosti s využitím speciální knihovny. Všechny postupy jsou demonstrovány na konkrétním příkladu.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.