2013Ročník 69Číslo 2

Analýza atmosférického optického kanálu s vícecestným šířením
Zdeněk Kolka, Viera Biolková, Dalibor Biolek, s. 1-6 

Abstrakt - Článek se zabývá zhodnocením vlivu vícecestného šíření na širokopásmové pozemní optické bezdrátové spoje. Při rychlostech nad 10 Gb/s je doba trvání přenášených pulsů kratší než 0,1 ns a vícecestné šíření v případě výskytu mlhy může ovlivnit šířku pásma kanálu a tím vyvolat vznik mezisymbolové interference v přijímači. Článek detailně popisuje řešení metodou Monte-Carlo založené na Miově teorii rozptylu. Všechny vstupní parametry mají jasnou souvislost s parametry konkrétního optického spoje. Jsou ukázány výsledky simulace pro typické parametry bezdrátové linky pro metropolitní sítě.


Analýza a modelovanie synchronizácie v QPSK systéme
Peter Olšovský, Peter Podhoranský, Peter Fuchs, s. 7-14 

Abstrakt - Tento článok opisuje problematiku obnovy fázy nosnej vlny a obnovy časovania symbolov pri prenose synchrónnych digitálnych dátových signálov v koherentnom QPSK komunikačnom systéme. Pojednáva o digitálnom systéme využívajúci metódu synchronizácie bez využitia pomocných (pilotných) signálov, pričom referenčná nosná vlna a časovací signál sa získavajú priamo z prijímaného signálu. Skúmame metódy obnovy fázy nosnej vlny ako aj obnovy časovania symbolov na základe algoritmického prístupu. V závere vyšetrujeme činnosť rekurzívnej Costasovej slučky pre obnovu fázy nosnej vlny a synchronizátora typu “non-data-aided earlylate delay (NDA-ELD)“ pre obnovu časovania symbolov založených na modelovaní a simulácii ich vlastností v koherentnom QPSK komunikačnom systéme v MATLABe.


Referáty

Vývoj televizní techniky ve světě a u nás
Martin Slanina, Václav Říčný, s. 15-18 


Pro inspiraci

Atypické výpočty v programech typu SPICE
Dalibor Biolek, s. 19 


Zprávy a oznámení

Konference RADIOKOMUNIKACE 2013
s. 20


Zprávy a oznámení

ISCAS 2013
s. 20


Zprávy a oznámení

Kurz systému MATLAB® na Univerzitě obrany v Brně pod hlavičkou Čs. sekce IEEE
s. 20


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Banky filtrov pro mnohokanálové diskrétne sústavy
Jozef Zavacký, Ján Mihalík, s. P1-P12 

Abstrakt - V úvode článku definujeme banky filtrov pre mnohokanálové diskrétne sústavy s dokonalou a pseudodokonalou rekonštrukciou a prístupy k ich návrhu vo frekvenčnej a časovej oblasti s filtrami s konečnou impulznou charakteristikou. Potom vykonávame návrh dvojkanálovej banky filtrov s priečkovou štruktúrou a dokonalou rekonštrukciou v ktorej filtre analýzy aj syntézy budú mať lineárne fázové frekvenčné charakteristiky. Pokračujeme bankami filtrov na báze signálového grafu, návrh ktorých je založený na podmienkach ortonormality impulzných charakteristík filtrov analýzy v časovej oblasti. Ďalej sa venujeme bankám kvadratúrných zrkadlových filtrov s pseudodokonalou rekonštrukciou a ich polyfázovej implementácii. Nakoniec je rozpracovaný návrh banky kosínusovo modulovaných filtrov v K-kanálovej diskrétnej sústave s dokonalou rekonštrukciou, ktoré možno získať pomocou kosínusovej modulácie dolnopriepustného prototypového filtra s lineárnou fázovou frekvenčnou charakteristikou.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.