2014Ročník 70Číslo 2

Analogově-číslicová emulace mem systémů
Zdeněk Kolka, Zdeněk Biolek, Viera Biolková, s. 1-5 

Abstrakt - Emulátor obvodového prvku je elektronické zařízení, které na svých svorkách vykazuje podobné charakteristiky jako emulovaný prvek. Článek analyzuje možnosti implementace hybridních analogově-číslicových emulátorů memristivních, memkapacitních a meminduktivních prvků a systémů z hlediska dosažitelné přesnosti. Na příkladu memkapacitních systémů jsou demonstrovány základní principy pro sestavení číslicového algoritmu emulátoru, které potlačují vliv kvantizačního šumu a chyb výpočtu.


Posouvače fáze založené na využití pasivních realizací fraktálních kapacitorů
Jiří Petržela, s. 6-12 

Abstrakt - Tento příspěvek přináší poznatky o možnosti využití dvojpólů s konstantním fázovým posuvem v nových typech kmitočtových filtrů, tzv. asymptotických fázovačích signálu. Existují čtyři základní typy nových přenosových funkcí, přičemž každá poskytuje unikátní možnost libovolného počátečního nebo konečného fázového posuvu mezi výstupním a vstupním napětím. Jednotlivé třídy obecných fázovačů signálu jsou popsány nejprve matematicky, ověřeny obvodovým simulátorem OrCAD PSpice a nakonec laboratorním měřením. Odvozeny jsou zapojení 1/4, 1/2 a 3/4 kapacitorů, k jejichž realizaci si vystačíme s pasivními, komerčně dostupnými součástkami. Závěrem článku je naznačen další výzkum v této perspektivní interdisciplinární oblasti spolu s možnými praktickými aplikacemi.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Profesor Aleš Bláha a prehistorie brněnské elektronové mikroskopie
Bohumil Král, Alžběta Blatná, s. 13-16 


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Vybrané problémy časové optimalizace zdrojového kódu v prostředí Matlab
Karel Zaplatílek, s. P1-P6 

Abstrakt - Článek je zaměřen na základní možnosti a techniky, jak optimalizovat zdrojový kód algoritmu z hlediska časové náročnosti. Dvě základní použité metody měření času jsou aplikovány na vybrané postupy a klíčové části kódu. Jsou uvedena základní doporučení pro vyvarování se chyb při programování v prostředí MATLAB.


Zprávy a oznámení

Konference RADIOKOMUNIKACE 2014
Pavel Gregora, s. P6


Pro inspiraci

Paralelní analýza obvodů v kmitočtové a časové doméně v programech typu SPICE
Dalibor Biolek, s. P7-P8 


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.