2010Ročník 66Číslo 3

40 rokov katedry Elektroniky a multimediálnych telekomunikácií na FEI TU v Košiciach
Dušan Levický, s. 1


Ochrana obsahu multimédií
Dušan Levický, Zita Klenovičová, Radovan Ridzoň, s. 2-6

Abstrakt - Článok sa zaoberá rôznymi druhmi ochrany obsahu multimédií. Sú prezentované rôzne postupy ako ukryť obsah multimédií a ako pridať informáciu do obsahu multimédií, ktorá je vhodná na ochranu obsahu. V ďalšej časti je rozoberaná kategorizácia kryptografických systémov, ich rozdelenie na systémy s verejným a s tajným kľúčom a stručne sú spomenuté najznámejšie protokoly (3DES, AES, Diffie-Hellman, El Gamal, RSA a eliptické krivky). V závere je uvedený stručný úvod do problematiky steganografie a techniky digitálnej vodotlače.


Model integrovania bezpečnosti a QoS pre mobilné ad-hoc sietě
Ján Papaj, Anton Čižmár, Ľubomír Doboš, s. 7-13

Abstrakt - Oblasť kvality služieb (Quality of Service – QoS) a bezpečnosti (Security) predstavujú dôležité oblasti výskumu v mobilnej ad hoc sieti (MANET), ktoré sa však riešia v súčasnosti oddelene. Doposiaľ nebol navrhnutý žiadny protokol alebo systém integrovania QoS a bezpečnosti do jedného systému v MANET. V tomto článku je predstavený nový model integrovania bezpečnosti a QoS ako jedného parametra pre MANET. Základným prvkom modelu je modifikovaný algoritmus vektoru služieb s bezpečnosťou (security service vector –SSV), ktorý umožňuje kooperáciu s používateľom a systémom prostredníctvom medzivrstvového rozhrania CLD.


Obrysová reprezentácia a kódovanie binárneho tvaru vizuálneho objektu
Iveta Gladišová, Ján Mihalík, Jozef Zavacký, s. 14-18

Abstrakt - Článok sa zaoberá obrysovou reprezentáciou a kódovaním binárneho tvaru vizuálneho objektu. V procese predspracovania binárneho tvaru vizuálneho objektu sa vykonáva filtrácia jeho výbežkov pomocou prehľadávania tzv. okna 3x3 najbližších obrazových prvkov. Z hľadiska ďalšieho spracovania a kódovania sú v článku uvedené dve metódy získavania modelov obrysu. Prvým je segmentový model obrysu a druhým je hranový model obrysu, pričom pre oba modely sú popísané algoritmy generovania ich zreťazených kódov. Ďalej bola vykonaná implementácia rozpracovaných metód získavania obrysov a tvorby ich zreťazených kódov, diferenčného zreťazeného kódu (DCC) a pamäťového zreťazeného kódu (PCC), ktoré boli následne entropicky zakódované pomocou Huffmanovho kódu. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že najväčší kompresný pomer Huffmanovho kódu sa síce dosahuje pri DCC segmentového obrysu, ale čo sa týka najmenšej strednej dĺžky kódového slova v bitoch na symbol, ako najlepší sa ukazuje PCC hranového obrysu.


Pásmový sigma delta AČP implementovaný na obvode PSoC a obvodmi MSI
Ján Šaliga, Martin Sekerák, Marián Chovanec, s. 19-23

Abstrakt - Článok sa zaoberá realizáciou ΣΔ modulátora, ktorý je základom pásmového ΣΔ prevodníka. Masívne využívanie prevodníkov v softvérovo determinovaných komunikačných prostriedkoch, softvérovom rádiu podporuje snahu výrobcov, ale aj jednotlivcov na využívaní programovateľných lacných prevodníkov úzkopásmového digitálne modulovaného signálu. Požiadavky na ΣΔ prevod vyhovujú realizácii na VLSI technológii s najmenším možným počtom analógových funkčných blokov AČ prevodníka. Vlastnosti tejto štruktúry AC prevodníka viedli k realizácii myšlienky skonštruovať modulátor na dostupnom obvode System on Chip (SoC). Použitý obvod SoC je vyvinutý firmou CYPRESS MICROSYSTEMS, a konkrétne sa jedná o obvod CY8C27443-24PVI.


PSiM pro simulaci složitých systémů s využitím OrCAD PSpice
Jaroslav Kadlec, Dalibor Biolek, s. 24-32

Abstrakt - Článek popisuje koncepci tzv. PSpice simulačního manažeru (PSiM), který podstatně rozšiřuje aplikační potenciál programu OrCAD PSpice. PSiM umožňuje práci tohoto programu v tzv. sekvenčním módu, kdy relativně samostatné úlohy jsou vykonávány postupně jedna po druhé s možným sdílením dat mezi jednotlivými simulačními běhy. Výkonný programovací jazyk umožňuje i iterativní analýzy uvnitř programových smyček, čehož může být využito například pro optimalizace. Z uvedených důvodů může být PSiM užitečný k analýze a optimalizaci složitých simulačních modelů systémů nejrůznější, nejen elektrické povahy.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.