2016Ročník 72Číslo 2

Zveřejněno online 11.7.2016

Mnohouživatelské systémy MU-MIMO a systémy masivní MIMO
Václav Žalud, s. 1-10 

Abstrakt - Tento příspěvek se zabývá anténními systémy s mnohonásobným vstupem a výstupem (MIMO). Po úvodu jsou zde popisovány systémy MIMO s jediným uživatelem (SU-MIMO). Následující hlavní část příspěvku je zaměřena na mnohouživatelské systémy MIMO (MU-MIMO) a na jejich nejperspek-tivnější alternativu, jíž jsou systémy masívní MIMO. Poslední část příspěvku pojednává o některých dosud ne úplně vyřešených otázkách, jako jsou např. problém kontaminace pilotních signálů, nepříznivých podmínek šíření atd.


Stochastický model optického bezvláknového spoje
Zdeněk Kolka, Viera Biolková, Otakar Wilfert, Dalibor Biolek, s. 11-15 

Abstrakt - Článek popisuje model pro generování náhodných časových řad přijatého optického výkonu a úhlu dopadu na optickém bezvláknovém spoji za podmí-nek působení atmosférické turbulence. Model umožňuje generovat náhodné vzorky s definovanou hustotou rozložení pravděpodobnosti a výkonovou spektrální hustotou pro účely simulací typu Monte Carlo. Parametrizace modelu je volena tak, aby byla možná jeho snadná identifikace na základě návrhových parametrů spoje a stavu atmosféry. Popsaná metodika tvorby generátorů náhodných čísel zahrnuje nejčastěji používaná rozložení a je využitelná i v jiných technických oblastech.


Násobič kapacity s aktivním prvkem DBTA
Jiří Vávra, s. 16-20 

Abstrakt - Násobiče kapacity nacházejí své uplatnění při návrhu integrovaných obvodů, kdy je nutná realizace poměrně velkých kapacit přímo na čipu. Využitím násobiče kapacity lze uspořit cenný prostor čipu za cenu doplnění aktivního prvku a několika pasivních součástek. Navrhované řešení využívá jednoho aktivního prvku DBTA (Differencial Input Buffered and Transconductance Amplifier) a dvou pasivních uzemněných součástek – jednoho rezistoru a jednoho pracovního kapacitoru, jehož kapacita je násobena. Násobící koeficient lze elektronicky řídit pomocí změny transkonduktance prvku DBTA nebo odporem rezistoru. Pro ověření navrhovaného principu je aktivní prvek sestaven z diamantových tranzistorů a násobič je testován v SPICE.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Leon O. Chua
Dalibor Biolek, s. 21-25 


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Prof. Ing. Otakar Kurka, CSc.
Dalibor Biolek, Jiří Pařízek, Vladimír Klevar, s. 26-28 


Zprávy a oznámení

Konference Radiokomunikace 2016 - Vzdělávací aktivity firmy UNIT s.r.o.
s. 29  


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.