2010Ročník 66Číslo 2

Modelování memristoru z jeho konstituční relace
Viera Biolková, Zdeněk Biolek, Dalibor Biolek, s. 1-3

Abstrakt - Většina dosud publikovaných modelů memristorů vychází z jejich stavového popisu. V tomto článku je popsána jiná metoda modelování, která využívá jednoznačné charakteristiky memristoru, jeho konstituční relace, tj. závislosti mezi tokem a nábojem. Konstituční relace je invariantní vůči způsobu interakce memristoru s okolím a jednoznačně tento elektrický prvek definuje, podobně jako například voltampérová charakteristika definuje rezistor. Metoda je využita k SPICE modelování memristorů řízených nábojem a tokem.


Koncepce obvodů pro modelování dynamických systémů s cyklicky symetrickým vektorovým polem
Jiří Petržela, s. 4-7

Abstrakt - Článek ukazuje možnosti obvodové realizace autonomních deterministických dynamických systémů s cyklicky symetrickým vektorovým polem. Vzhledem k algebraické složitosti těchto systémů je důraz kladen zejména na obvodovou jednoduchost výsledné struktury. Pro syntézu jsou použity výhradně komerčně dostupné integrované obvody. Jako příklad je uvedena realizace Halvorsenova systému včetně jeho experimentálního ověření. Možnost sledování evoluce chaosu změnou některého parametru systému je prokázána výpočtem největšího Ljapunovova exponentu.


Synchronizácia dát s využitím DPLL
Dušan Zošiak, Pavel Šteffan, s. 8-11

Abstrakt - Príspevok obsahuje detailný popis návrhu digitálnej slučky fázového závesu (skr. DPLL) s využitím hardwarového programovacieho jazyka VHDL. Široké použitie (FM demodulácia, FSK demodulácia, dekódovanie zvuku, frekvenčné násobenie, časová synchronizácia) DPLL alebo PLL obvodov z nich robí v oblasti signálových procesov a digitálnych systémov veľmi dôležitý komponent. Dôležité využitie nachádza tento komponent pri riešení problémov obnovy prijímaných dát a ich synchronizácie s hodinovým signálom. Pri synchronizácii dát na vstupe komunikačného rozhrania pomocou separátne generovaného hodinového signálu dochádza ku strate informácie. Práve DPLL obvod využíva ku generovaniu hodinového signálu prichádzajúce dáta a tým zabezpečí ich perfektnú časovú synchronizáciu bez straty informácie.


Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti
Jiří Pulec, Ivan Szendiuch, s. 12-16

Abstrakt - Předmětem tohoto článku je klasifikace dílčích technologických postupů při pouzdření v mikroelektronice z hlediska změny izolačního odporu, k níž v důsledku určité kombinace pouzdřicích materiálů a technologií může dojít. Dalším tématem je sledování změny izolačního odporu po teplotním cyklování. Pro klasifikaci významu čištění substrátů byly provedeny opakované zkoušky čištění. Na základě získaných výsledků byly formulovány návrhy na optimalizaci procesu pouzdření.


Zápis informácie do dvojrozmerných pamäťových médií s obmedzeniami metódou doplňovania symbolov
Juraj Mačica, Peter Farkaš, s. 17-20

Abstrakt - Článok sa zaoberá algoritmom na vkladanie nadbytočných symbolov pre dvojrozmerné kódy s obmedzením maximálnej dĺžky behu rovnakých symbolov idúcich bezprostredne za sebou (2D RLL), aké sa používajú v stránkovo orientovaných pamäťových systémoch. Ako príklad je uvedený kodér aj dekodér pre obmedzenie typu Diamant 1. V článku sa tiež porovnáva vyššia efektívnosť využitia média pri použití 2D RLL oproti 1D RLL. Tiež je porovnaná zložitosť systému pri použití blokových kódov a pri použití kódov s vkladaním nadbytočných symbolov.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Hesla pod drobnohledem
Aleš Padrta, s. P1-P8

Abstrakt - Hesla jsou nedílnou součástí současných systémů a pro svou jednoduchost pravděpodobně ještě dlouhou dobu budou. Při jejich používání je potřeba nepodcenit bezpečnostní aspekty, jinak může snadno dojít k jejich zneužití. Tento článek je zaměřen na jednotlivé oblasti týkající se bezpečnosti hesel. Nejprve jsou kategorizovány hrozby, kterým jsou hesla vystavena. Následně jsou pak shrnuta technická a procesní opatření k ochraně hesel na straně systémů a doporučení pro nakládání s hesly z pohledu uživatele. Pozornost je také věnována algoritmu hádání hesel a jsou odvozena doporučení pro volbu vhodného hesla.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.