2009Ročník 65Číslo 4

Úvodník
Olga Müllerová, s. 1


O platnosti modelů spínaných stejnosměrných měničů založených na metodě průměrování stavového prostoru
Viera Biolková, Zdeněk Kolka, Dalibor Biolek, s. 2-7

Abstrakt - Průměrování stavového prostoru (PSP) patří k standardně používaným technikám modelování spínaných stejnosměrných měničů. V článku je provedena analýza přesnosti kmitočtových charakteristik, získaných aplikací techniky PSP na spínané měniče. Je popsána metoda snadného výpočtu spektrálních čar signálů měniče v nepřerušovaném proudovém režimu s nemodulovanou střídou spínání při jeho vybuzení jednotónovým signálem. Tato metoda je použita k AC analýze měniče, kdy je sledována kmitočtová závislost spektrální složky, nacházející se na kmitočtu budicího signálu. Tato závislost je pak srovnávána s kmitočtovou charakteristikou „Line-To-Output“, získané pomocí metody PSP. Srovnání jsou provedena pro snižovací, zvyšovací a obousměrný měnič. Jsou formulovány závěry o přesnosti výsledků metody PSP v závislosti na charakteru stavových matic měničů v kvazistabilních spínacích fázích.


Elektrostatický výboj (ESD) a testování jeho vlivu na integrované obvody
Pavel Horský, s. 8-12

Abstrakt - Odolnost proti vlivu elektrostatického výboje (ESD) je u integrovaných obvodů základním požadavkem k dosažení jejich vysoké spolehlivosti. V článku je uveden přehled modelování ESD a zkoušení jeho vlivu na integrované obvody. U každého modelu jsou popsány jeho nejdůležitější parametry a na závěr jsou jednotlivé modely porovnány.


Otevřený vzdělávací portál pro základní a střední školy
Radek Kuchta, Jaroslav Kadlec, s. 13-16

Abstrakt - Tento článek je zaměřen na nový otevřený vzdělávací internetový portál pro základní a střední školy nazvaný VIT. Hlavními důvody pro vznik tohoto portálu byla potřeba nových výukových nástrojů, sledujících nejnovější výukové trendy, a snaha o popularizaci méně známých aktuálních vědních a studijních oborů. V článku jsou kromě dostupných funkcí vytvořeného portálu popsány rozdíly mezi vytvořeným vzdělávacím portálem a obdobnými systémy dostupnými na trhu.


Referáty

Elektrochemické akumulátorové články při nízkých teplotách
Jan Zavrtálek, s. 17-22


Recenze

MULTISIM – Elektronická laboratoř na PC - A. Juránek
Miloslav Šplíchal, s. 23


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Dr. h. c. Prof. Ing. Ján Chmúrny, DrSc.
Zuzana Krajčušková, s. 24


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Mnohokanálové diskrétne sústavy
Ján Mihalík, Jozef Zavacký, Iveta Gladišová, s. P1-P8

Abstrakt - V prílohe najprv definujeme mnohokanálové diskrétne sústavy (MKDS) a potom pojednávame o ich základných stavebných blokoch ako sú decimátory, interpolátory, decimačné a interpolačné filtre včítane ich frekvenčných vlastností ako aj zapojení. Ďalej uvádzame ich zapojenia pre potreby konverzie diskretizačnej frekvencie v MKDS aj s neceločíselným faktorom. Potom vykonávame analýzu a syntézu signálu v MKDS a odvodzujeme podmienky jeho dokonalej rekonštrukcie. Tiež analyzujeme aliasingové skreslenie v 2KDS a uvádzame vzťahy medzi prenosovými funkciami jeho filtrov analýzy a syntézy za účelom jeho potlačenia. Nakoniec predstavujeme MKDS so stromovou štruktúrou s jej súčasným prepočtom na ekvivalentnú paralelnú štruktúru, pre ktorú zároveň definujeme subpásmový zisk. V závere ešte uvádzame možné aplikácie MKDS.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.