2009Ročník 65Číslo 3

Optimalizace příčkových filtrů s OTA zesilovači
Viera Biolková, Dalibor Biolek, Josef Bajer, Jiří Vávra, Mahmoud Shaktour, s. 1-4

Abstrakt - V článku je popsána metoda návrhu a optimalizace aktivních filtrů, v nichž plovoucí induktory jsou simulovány operačními transkonduktančními zesilovači (OTA – Operational Transconductance Amplifier). Je popsána problematika optimalizace dynamického rozsahu z hlediska napěťových a proudových limitů zesilovačů OTA. Metoda je ilustrována na příkladu videofiltru s extrémními požadavky na kmitočtovou závislost skupinového zpoždění.


Integrátorové realizace vybraných chaotických oscilátorů
Jiří Petržela, s. 5-8

Abstrakt - V článku je uveden názorný příklad syntézy chaotických oscilátorů pomocí integrátorového blokového schématu. S ohledem na jednoduchost je jako výchozí matematický model zvolen autonomní deterministický dynamický systém popsaný jednou diferenciální rovnicí třetího řádu. Jak bude ukázáno prostřednictvím snímků z osciloskopu, generují oba realizované oscilátory kromě periodických signálů také mnohem složitější typ chování, tzv. chaos. Pro vlastní obvodovou implementaci bylo použito dvou základních funkčních bloků. Lineární část vektorového pole byla zapojena pomocí proudového konvejoru druhé generace se sledovačem napětí, který je komerčně dostupný pod označením AD844. Nezbytné nelinearity jsou realizovány čtyřkvadrantovými analogovými násobičkami AD633. Článek obsahuje i diskusi možných modifikací jednotlivých konfigurací oscilátorů, vedoucí k ještě většímu zjednodušení výsledných obvodů.


Analýza metody asociace dat v multistatickém radarovém systému
Pavel Bezoušek, Jan Pidanič, Martin Hájek, s. 9-17

Abstrakt - Popisovaný radarový systém se skládá z jednoho přijímače a několika vysílačů na různých pozicích. Každá dvojice přijímač – vysílač tvoří nezávislý bistatický radar. Radary měří eliptické vzdálenosti a dopplerovskké rychlosti pohybujících se vzdušných cílů. V článku je analyzována metoda asociace měření jednotlivých bistatických radarů v multistatickém systému, založená na využití PHD funkce a prezentována metoda přibližného odhadu poloh a rychlostí cílů. Analýza se provádí pomocí simulace na počítači v programu Matlab.


Pokročilé modelování přenosových funkcí přeslechu na vzdáleném konci v metalických kabelech
Pavel Lafata, Jiří Vodrážka, s. 18-21

Abstrakt - Přenosové rychlosti současných širokopásmových přípojek jsou limitovány převážné rušeními v metalických kabelech vznikajících v důsledku přeslechů mezi jednotlivými systémy v kabelu. Představený způsob pro eliminaci vlivu přeslechu na vzdáleném konci v rámci Vektorové DMT modulace není možné v současných podmínkách plně využít, zejména z důvodu nedostatečné výpočetní kapacity koncových zařízení, způsobené značnou náročností VDMT modulace při použití pro rozsáhlé kabelové systémy. Z tohoto důvodu byla navržena idea prostorové selekce rušících systémů v rámci metalického kabelu, což by umožnilo provádět koordinaci pomocí VDMT modulace jen pro vybrané zdroje rušení. Na základě zjištěných výsledků byl navržen nový způsob pro modelování reálných frekvenčních charakteristik útlumu přeslechu FEXT, založený na statistickém vyhodnocení naměřených charakteristik a doplněný pseudonáhodnou filtrovanou složkou frekvenční odezvy. V příspěvku uveřejněný matematický popis umožňuje použití modelu pro obecná přenosová prostře í, ukázka získaných průběhů je rovněž přiložena.


Hybridní optoelektronický přijímač s gigahertzovou šířkou pásma
Vítězslav Jeřábek, Julio Armas, s. 22-25

Abstrakt - Článek se zabývá návrhem, simulací a realizací hybridního mikrovlnného optoelektronického přijímače (OE přijímače) pracujícího na vlnové délce záření 1300 nm s šířkou pásma 2.5 GHz. V článku jsou uvedeny výsledky návrhu a měření závislosti šířky pásma modulace harmonickým signálem optického přijímače na obvodovém propojení mezi InGaAs PIN fotodiodou a HBT (heterojunction bipolar transistor) zesilovačem. Kapacita prostorového náboje PIN fotodiody je kompenzována diskrétní indukčností sériově napojenou mezi PIN fotodiodu a HBT zesilovač tak, aby došlo k optimálnímu rozšíření modulační charakteristiky OE přijímač při přijatelném zvlnění využitím peaking efektu. Konečně je provedeno porovnání odměřené S21 modulační charakteristiky, se simulací v programu WinMide. Tento mikrovlnný OE přijímač byl využit k realizaci planárního hybridního integrovaného optoelektronického přijímače využívajícího polymerových optických vlnovodů, jako hlavní části optoelektronického transcieveru (TRx) pro aplikace v PON sítích (passive optical network) s FTTH (fiber-to-thehome) topologií.


Výroba SOI tenzorů pro vysokoteplotní aplikace
Pavel Kulha, Adam Bouřa, Miroslav Husák, Petr Mikulík, Milan Kučera, Stanislav Valenta, s. 26-28

Abstrakt - V současné době se kladou stále větší nároky na elektroniku pro přístrojové a řídící systémy, kdy jedním z požadavků je také provozuschopnost při vyšších teplotách. Elektronické prvky schopné pracovat při teplotách vyšších než 200 °C jsou potřeba zejména v průmyslových aplikacích, např. v řízení a diagnostice turbínových generátorů v elektrárnách. Technologie SOI (Silicon-on-Insulator) je vhodná pro realizaci elektronických prvků a senzorů nejen pro vysokoteplotní, ale i RF (Radio Frequency) aplikace. Tento článek představuje proces výroby a charakterizace piezorezistivních senzorů deformace (tenzometrů) v SOI technologii pro průmyslové aplikace.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.