2009Ročník 65Číslo 1

Simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních metodou stavových proměnných
Lubomír Brančík, s. 1-4

Abstrakt - Práce se zabývá metodou simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních (VPV) modelovaných pomocí kaskády zobecněných Π článků. V modelu lze snadno respektovat různorodé nehomogenity vedení, lze jej napájet v libovolném uzlu, bez obtíží je rovněž možné uvažovat nenulové počáteční podmínky na vedení. V práci je rozpracována jak metoda přímého řešení v časové oblasti, vyhodnocením maticového konvolučního integrálu, tak i metoda aplikace Laplaceovy transformace, vycházeje přitom z metody stavových proměnných. Všechny výpočty byly realizovány v jazyku Matlab.


Návrh symetrického proudového operačního zesilovače
Milan Valenta, Pravoslav Martinek, s. 5-8

Abstrakt - Článek se zabývá návrhem symetrického vysokofrekvenčního proudového operačního zesilovače (COA) s diferenčním vstupem a výstupem na základě funkčních bloků v proudovém módu CCII a OTA. Zapojení je navrženo s ohledem na implementaci v CMOS (350nm) technologii. Jednotlivé stavební bloky obvodu i konečné obvodové řešení jsou navrženy a jednotlivě simulovány v prostředí Mentor Graphics® s pomocí simulátoru ELDO. Zapojení bloků CCII a OTA je upraveno tak, aby výsledný operační zesilovač dosahoval nízkého vstupního odporu, dostatečného zisku a vysokého mezního kmitočtu. Výsledky navržené konstrukce jsou srovnány s dříve publikovanými realizacemi proudového operačního zesilovače [6], [7].


Interaktivní analýza spínaných DC-DC převodníků v Micro-Capu
Viera Biolková, Dalibor Biolek, s. 9-13

Abstrakt - V článku jsou popsány metody interaktivní časové, stejnosměrné a střídavé analýzy spínaných DC-DC převodníků v programu Micro-Cap verze 9. Průměrované modely převodníků doplňují klasické modely na spínané úrovni za účelem přímé vizualizace průměrných hodnot napětí, proudů, výkonů a účinnosti přímo na pracovní ploše schématického editoru. Výsledky simulace jsou dynamicky aktualizovány bezprostředně po modifikaci obvodu. Prezentované modely rovněž umožňují přímý výpočet ustáleného stavu včetně informací o spínacích efektech, jako jsou zvlnění napětí a proudů.


Přesný rail-to-rail proudový konvejor CCII v systému pro měření proudů elektro-chemického senzoru
Roman Prokop, Vladislav Musil, s. 14-16

Abstrakt - Byl navržen přesný proudový konvejor CCII jako stavební blok transkonduktančního stupně realizovaného v technologii CMOS07, použitého jako část systému pro měření proudu elektro-chemického senzoru. Snímané signály dosahují velmi malých hodnot měřeného proudu a vyžadují tedy velkou přesnost měřicího řetězce. Dalším požadavkem na konvejor byla schopnost pracovat se signály v plném rozsahu napájecího napětí.


Grafické internetové rozhraní pro počítačovou analýzu elektronických obvodů
Jaroslav Kadlec, Lukáš Popelka, s. 17-20

Abstrakt - Tento článek je zaměřen na internetové grafické rozhraní pro počítačovou analýzu elektronických obvodů, jeho hlavní funkce, výhody použití tohoto nástroje pro počítačové modelování a simulaci elektronických obvodů. Internetové grafické simulační rozhraní (Internet Graphical Simulation Tool – IGST) nabízí snadný způsob modelování a simulací elektronických obvodů bez nutnosti nákupu a instalace speciálních simulačních programů kdekoli, kde je možnost připojení počítače k síti Internet. IGST se skládá ze tří základních částí umožňujících uživateli analýzu libovolných elektronických obvodů pomocí základních nástrojů standardu PSpice. První částí IGST je grafické rozhraní umožňující uživateli interaktivní tvorbu a editaci schémat elektronických obvodů. Druhou částí je simulační jádro převzaté z volně dostupné starší verze programu PSpice a poslední částí je internetové grafické rozhraní pro zobrazování výsledků simulací. Na základě těchto částí tvoří IGST kompletní nástroj pro snadnou analýzu elektronických obvodů prostřednictvím Internetu.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Dynamické optimalizace v prostředí MATLAB® & SIMULINK®
Karel Zaplatílek, s. P1-P10

Abstrakt - Článek se zabývá problematikou optimalizací modelů v prostředí Simulink. Parametry bloků modelu jsou optimalizovány algoritmem, zapsaným jako zdrojový text m-souboru. Tento optimalizační soubor, script nebo funkce, současně zajišťuje spouštění modelu, jeho vyhodnocení a zpětné předávání parametrů, které jsou výstupem optimalizační smyčky. Spuštění optimalizačního souboru je provedeno technikou Callback zvláštního bloku modelu, který je pro tyto účely speciálně vytvořen jako prázdný subsystém. Zmíněný přístup integruje stávající možnosti optimalizací v prostředí MATLAB a simulaci dynamických systémů v Simulink. Předností je zejména možnost optimalizovat systémy, jejichž textově orientovaný popis je buďto nemožný anebo příliš pracný. Hodí se jak pro jednodušší, tak rozsáhlé systémy včetně smíšených všude tam, kde jde především o kvalitu optimalizací. Uvedený přístup je možné spojit s hardwarovým okolím počítače a tvořit tak optimalizační systém typu hardware in the loop. V článku jsou popsány základy tvorby modelů a optimalizačních m-souborů s příklady optimalizací.


Dopisy redakci

Měřicí funkce pro vyhodnocování PSpice analýzy spínaných obvodů v PROBE
Dalibor Biolek, s. P11-P12


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.